Artikel 1

Wensel Vliegenramen is een product van Wensel BV.

Artikel 2

Al onze leveringen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend door onderhavige voorwaarden beheerst, met uitsluiting van eventuele afwijkende verkoops- of leveringsvoorwaarden van andere contractpartijen. Door ondertekening van de bestelbon erkent de medecontractant van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 3: Bestelling

De bestelling van werken of goederen en de wijzigingen daaraan kunnen slechts aan de hand van een ondertekende bestelbon of een voor akkoord ondertekend bestek worden bewezen, met uitsluiting van andere bewijsmiddelen van gemeen recht. Bij elke bestelling zal een voorschot van 30% dienen betaald te worden, behoudens andersluitende overeenkomst.

Artikel 4: Registratie B.T.W

Het B.T.W.-registratienummer van onze klanten, dat vermeld staat op onze handelsdocumenten, zal in aanmerking genomen worden voor onze jaarlijkse B.T.W.-aangifte. Indien wij 10 dagen na verzending van onze facturen geen tegenbericht ontvangen, zullen wij het vermelde nummer als juist beschouwen en als dusdanig in onze aangifte vermelden.

Artikel 5: Leveringstermijn

Alle opgegeven leverings- of opleveringstermijnen, worden slechts te informatieven titel meegedeeld, zonder dat daaruit voor Wensel BV enige verbintenis of aansprakelijkheid voortvloeit. Zelfs zo in afwijking van hetgeen in het eerste lid van dit artikel werd bepaald, toch een vaste datum voor levering of oplevering wordt toegestaan, kan deze datum worden verplaatst in functie van werkplanning van Wensel BV, zonder dat de medecontractant uit dien hoofde op enige vergoeding kan aanspraak maken.

Artikel 6: Wanprestatie

Wanprestatie van de koper: als de medecontractant na ondertekening van de bestelbon op het bestek een einde wenst te stellen aan de overeenkomst, is Wensel BV gerechtigd naar eigen inzicht de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen dan wel de vergoeding tegen verkoopprijs te vorderen van alle door haar gemaakte kosten, met inbegrip van deze van het opmeten en opstellen van het bestek, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30% van het op de bestelbon of het bestek gemaakte totaalbedrag.

Artikel 7: Overmacht en belemmeringen

Indien de fabriek , van wie wij de goederen betrekken, door welke oorzaak ook in gebreke blijft, zijn wij jegens de koper niet aansprakelijk. Ieder geval van heirkracht in het algemeen, zoals o.a. staking, onlusten, mobilisatie, overheidsmaatregelen, stilstand van het spoor- en watervervoer, verhindering van het vervoer, vertraging in de aanvoer e.a., geeft ons recht de uitvoering van het contract of de bestelling te schorsen, zelfs deze geheel of ten dele te vernietigen, zonder verplichting tot schadevergoeding.

Wij behouden ons eveneens het recht voor zo nodig de verkoop te ontbinden, in geval van wijziging in de toestand van de koper: overlijden, ontzetting, collocatie of een andere bekwaamheidsbeperking, kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faling, publicatie van protest, ontbinding of wijziging van een vennootschap enz. Wensel BV heeft recht op schadevergoeding de gevallen voorzien van de Wet.

Artikel 8: Eigendomsoverdracht

Alle geleverde goederen, zelfs zo zij worden geïncorporeerd, blijven het exclusieve eigendom van Wensel BV, tot de volledige betaling van de factuur.

Artikel 9: Opschorten van de levering

Wensel BV blijft te allen tijde de gerechtigd alvorens af te leveren of met levering voort te gaan, bank of hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de betalingsverrichtingen van de koper te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke worden overeengekomen. Zolang de koper aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, zijn wij niet tot leveringen of prestaties verplicht.

Artikel 10: Klachten

Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en werken geacht te worden aanvaard door de medecontractant. Alle protesten voor zichtbare gebreken dienen te geschieden onmiddellijk bij levering de goederen of werken. Tegen verborgen gebreken dient te worden geprotesteerd binnen de acht dagen na levering. Alle protesten dienen te geschieden bij aangetekende brief. Indien de klacht naar ons oordeel juist is, behouden wij ons het recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding hoogstens gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde en slecht erkende goederen of werken of kosteloze vervanging van deze goederen of werken, ter uitsluiting van om het even welke andere vergoeding (bv vergoeding van indirecte schade). Iedere verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schadevergoeding met professioneel karakter, te wijten aan een vergissing in de levering, een gebrek of een gemis aan overeenstemming van de geleverde koopwaren of werken, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen zijn wij immers slechts gehouden, naar eigen keuze, ofwel de geleverde koopwaren of werken terug te nemen tegen de verkoopprijs, ofwel eenvoudigweg de gezegende koopwaren of werken te vervangen.

Artikel 11: Betaling

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Wensel BV. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag , brengen de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest op van 12%. Bij wanbetaling van een factuur, vervallen van rechtswege alle openstaande facturen, ongeacht eventuele toegestane betalingstermijnen. Tevens vervallen alle eventuele prijskortingen en verminderingen. Bij gebreke aan betaling van de facturen, verhoogd met de verschuldigde interesten, binnen de veertien dagen na ingebrekestelling, is de debiteur van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro.

Artikel 12

Wissels, cheques, postmandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijking van een der algemene voorwaarden.

Garantie: er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op garantie zolang de factuur niet integraal vereffend is.

Artikel 13: Betwistingen

In geval van betwisting, zijn slechts de Rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepalingen van het gerechtelijk Wetboek aan de Vrederechter toekomt, zal de vrederechter van het 1° kanton te Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn.

Vraag je offerte op maat

Heb je interesse in een vliegenraam of een ander soort hor? Wij komen langs voor deskundig advies en een offerte op maat.

Gelieve steeds naam, telefoonnummer, adres en een korte beschrijving van de werken door te geven. Bedankt!

+32 474 33 32 43
info@wensel.be